• Informacje dotyczące rekrutacji na rok przedszkolny 2021/2022

     • Informujemy, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli w marcu wnioski o przyjęcie                                          do przedszkola zostały zakwalifikowane do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

      Przypominamy, iż przedszkole w roku szkolnym 2021/2022

       będzie otwarte od godz.6.30 do 17.00

      Posiłki:

      śniadanie godz. 8.30- 1,80zł

      obiad  godz.12.00-3,20zł

      podwieczorek godz.14.00-1,20zł

      Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę wynosi 0,60gr.(opłaty nie ponoszą dzieci 6 letnie realizujące obowiązek przedszkolny)

      Podstawa  realizowana jest w godzinach 7.30-13.30

       

      Prosimy rodziców naszych nowych przedszkolaków o wypełnienie potwierdzenia  woli przyjęcia dziecka do przedszkola do dnia 29 kwietnia i przesłanie na pocztę przedszkolną przedszkole@ozarow.pl lub wypełnienie w przedszkolu.

       

      POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola

      …………………………………………………………………………..

       Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica / prawnego opiekuna kandydata

      …………………………………………………………………………..

      adres do korespondencji

       

      Potwierdzam wolę zapisu dziecka:

       ……………………………………………………………………………………………………………………………

       imię i nazwisko dziecka

      …………………………………………………………………………………………………………………………………… numer PESEL dziecka

       

       do Przedszkola Publicznego w Ożarowie, do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

      Wstępnie deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanych w przedszkolu  

             w godzinach ……………………………….. .

       

      ……………………………………………………    

      data podpisy rodziców/prawnych opiekunów

     • Drodzy Rodzice

     • Informujemy, że od 19 kwietnia przedszkole jest otwarte.

       

      Dowozy w okresie od 19 kwietnia 2021r.

      BUSY

       

      TRASA 1

      Miejscowość                         Godz. wyjazdu                                           Godz. powrotu

      Janopol                                               7.21                                                             14.08

      Karsy                                                   7.26                                                             14.03

      Ługi                                                     7.34                                                              13.55

      Julianów                                              7.37                                                              13.52

      Wojciechówka                                     7.40                                                              13.49

      Śródborze                                            7.42                                                              13.47

      Stróża                                                  7.46                                                              13.43

       

       

       

      TRASA 2

      Miejscowość                                           Godz. wyjazdu                                                   Godz. powrotu

      Sobów                                                                          7.14                                                           14.18

      Wólka Chrapanowska                                                 7.20                                                           14.12

      Janików                                                                        7.22                                                           14.10

      Jankowice                                                                    7.26                                                           14.06

      Binkowice                                                                    7.31                                                            14.01

      Sobótka                                                                        7.38                                                            13.54

      Tominy                                                                          7.46                                                            13.46

      Wyszmontów                                                                7.48                                                            13.44

      Wyszmontów sklep                                                       7.49                                                           13.43

       

     • Informacja dla rodziców dotycząca opłat za przedszkole

     • Opłaty za przedszkole za miesiąc marzec trzeba dokonywać do 20 kwietnia przelewem po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z intendentką  tel.663 711 439, która poda kwotę do zapłaty i sposób opisania przelewu.

      Dane do przelewu: Przedszkole Publiczne w Ożarowie

                                        Os. Wzgórze 52

      Nr konta: 46 9423 0000 2001 0008 0868 0001

      Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka,  żywienie marzec 2021r.…, za godziny marzec 2021r. … (w miejsce kropek wpisać informacje uzyskane od intendentki).

      Terminy przyjmowania opłat przez intendentkę w przedszkolu:

      kwiecień od 15 do  16  w godzinach 10.00-13.00     

      kwiecień  19   w godzinach 10.00-13.00

      kwiecień 20 w godzinach 10.00-16.00

       

     • Drodzy Rodzice

     • Informujemy, że zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  nasza placówka do 16.04.2021r. zapewnia opiekę na wniosek:

       1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

       2) rodziców dzieci, którzy:

       a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

       b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

      c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

       d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

      e) wykonują działania ratownicze,

      f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

       g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

      h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

       i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

       j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

       k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

       

       W związku z tym prosimy zainteresowanych rodziców o przesłanie stosownego wniosku na adres e-mail przedszkola przedszkole@ozarow.pl (zdjęcie lub scan wypełnionego wniosku).

      Dla pozostałych przedszkolaków będą prowadzone zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 16.04.2021r. w godzinach 8.00 do 13.00

       

      ……………………………………………………….…………………… 

                  (Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodziców)

        

      WNIOSEK RODZICA

      Ja niżej podpisana/podpisany wnioskuję o zorganizowanie zajęć w przedszkolu

      dla mojego dziecka...........................................................................................

      *Oświadczam że jestem zatrudniona.........................................................................................................

      *Moje dziecko posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym.

      (*Niepotrzebne skreślić)

       

       

        ………………………………..

      Data i podpis rodzica

       

       

     • Drodzy Rodzice, Kochane Przedszkolaki

     • Zdrowych, pogodnych

      Świąt Wielkanocnych,

      radosnego, wiosennego nastroju,

      przy wspólnym stole

      w gronie najbliższej rodziny

      oraz wesołego ,,Alleluja”

      życzą Dyrektor ,Wicedyrektor oraz Grono Pedagogiczne

      Przedszkola Publicznego

      w Ożarowie

       

      Wielkanoc 2021

       

     • ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

     • ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

       

      „OZDOBY WIOSENNO –WIELKANOCNE

      Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW WTÓRNYCH.”

       

      ZORGANIZOWANEGO PRZEZ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OŻAROWIE

      W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

      EKO PRZEDSZKOLAKI

       

      Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pt. „EKO OZDOBA- wiosenno- wielkanocna w dniu 22.03.2021r. został rozstrzygnięty.

      Do organizatorek konkursu wpłynęło 55 prac.

       

      Celem konkursu było: 

      • inspirowanie do aktywności twórczej,
      • promowanie talentów plastycznych dzieci,
      • wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska poprzez kształcenie nawyków ekologicznych,
      • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych.

       

      Oceny prac konkursowych dokonało Jury w składzie:

      • Pani Jolanta Gołąb - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie

      Jury dokonało oceny prac biorąc pod uwagę: pomysłowość i oryginalność pracy, dobór materiałów, zgodność z tematem oraz estetykę  wykonania.

       

      Wyniki konkursu:

       

      I miejsce:

      • Zuzanna Bidzińska       Przedszkole Publiczne w Ożarowie
      • Agata Jelonek               Przedszkole Publiczne w Ożarowie
      • Iga Majzel                     Przedszkole Publiczne w Ożarowie

       

      II miejsce:

      • Lena Choda                  Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarach
      • Maja Wojciechowska    Publiczne Przedszkole w Tarłowie
      • Bartuś Mgłosiek            Przedszkole Publiczne w Ożarowie

       

      III miejsce:

      • Antoni Krzeszowski       Przedszkole Publiczne w Ożarowie
      • Matylda Trela                Przedszkole Publiczne w Ożarowie
      • Franciszek Gross            Przedszkole Publiczne w Ożarowie

       

      Wyróżnienia:

      • Lena Kołtun                  Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w  Lasocinie
      • Natalia Bidzińska           Publiczne Przedszkole w Tarłowie
      • Bartłomiej Gogół             Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarach
      • Maja Stanek                    Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarach
      • Władysław Główka          Publiczne Przedszkole w Tarłowie
      • Borys Górski                   Publiczne Przedszkole w Tarłowie
      • Kuba Otręba                   Przedszkole Publiczne w Ożarowie
      • Nikodem Lasota              Przedszkole Publiczne w Ożarowie
      • Magdalena Babska          Przedszkole Publiczne w Ożarowie
      • Franciszek Piernikorz      Przedszkole Publiczne w Ożarowie
      • Magdalena Mudlaff         Przedszkole Publiczne w Ożarowie
      • Zosia Zajączkowska         Przedszkole Publiczne w Ożarowie
      • Wiktoria Jelonek              Przedszkole Publiczne w Ożarowie

       

      Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

      Serdecznie dziękujemy przedszkolakom ich rodzicom oraz nauczycielom z placówek:

      -Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie

      -Publicznej Szkole Podstawowej w Pisarach

      -Niepublicznemu Przedszkolu u Skłodowskiej w Ożarowie

      -Publicznemu Przedszkolu w Tarłowie

      -Przedszkolu Publicznemu w Ożarowie

      Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.

      Zwycięzcom gratulujemy!!! 

      Ewa Świątek , Agnieszka Kaczmarska

     • EKO HYMN I WIOSENNE WARSZTATY W GRUPIE ŻABKI

     • EKO HYMN I WIOSENNE WARSZTATY W GRUPIE ŻABKI

       

      W ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „EKO PRZEDSZKOLAKI”

      dzieci z grupy Żabki zrealizowały działania zaplanowane na miesiąc luty i marzec.

      W lutym dzieci z dużym zaangażowaniem zaprezentowały własny  Eko Hymn Przedszkolaka, którego fragment brzmi:

      Eko Żabki dobrze wiedzą

      Jak należy dbać o Ziemię.

      Naszą wiedzę zdobywamy

      W projekcie się udzielamy.

      O przyrodę bardzo dbamy

      Bowiem bardzo ją kochamy.

      A gdy kiedyś dorośniemy

      Jeszcze bardziej dbać będziemy.

      Eko projekt fajna sprawa

      Bo to wiedza i zabawa.

       

      Żabki podczas prezentacji wystąpiły w podkoszulkach z logo Eko Przedszkolaki, które zostały ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Ożarów.

      W marcu  odbyły się WIOSENNE WARSZTATY  z wykorzystaniem materiałów wtórnych. Dzieci wykonały z materiałów wtórnych Eko- zajączki. Dodatkowo dzieci posiały owies w samodzielnie przygotowanych kubeczkach- Eko króliczkach oraz przygotowały piękne  Eko kartki świąteczne dla emerytów przedszkola.

      Podczas działań plastycznych oraz wspólnych rozmów dzieci wzbogaciły wiedzę przyrodniczą i proekologiczną. Dowiedziały się jak można wykorzystać materiały wtórne w twórczości plastycznej. Kreatywne zajęcia bardzo spodobały się dzieciom.

       

      Ewa Świątek, Agnieszka Kaczmarska

       

     • KWIATUSZKI witają wiosnę

     •  

               Dnia 22.03.2021 przedszkolaki z gr. „Kwiatuszki” wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie „pożegnania zimy – powitania wiosny”. Już od rana dzieciom towarzyszyły ogromne emocje w związku z tym wydarzeniem, do którego przygotowaliśmy się wcześniej np. podczas spacerów szukaliśmy pierwszych oznak nowej pory roku, poznaliśmy także piosenki o tematyce wiosennej.

      Tuż po śniadaniu wyruszyliśmy barwnym korowodem, trzymając w rękach marzanny przygotowane przez dzieci w domu wspólnie z rodzicami. Aby tradycji stało się zadość, marzanna została uroczyście pożegnana a następnie spalona.

      Przedszkolaki wierszem

      „Marzanna odchodzi,

      a z nią groźna zima.

      Słoneczko na niebie ,

      Mocniej grzać zaczyna.

      Dosyć mamy śniegu,

      dosyć mrozów mamy,

      dlatego do wody

      marzannę wrzucamy”

      próbowały odstraszyć zimę, następnie śpiewały piosenkę o wiośnie.

      I tak kolorowy, wiosenny pochód mógł wrócić do przedszkola poszukując oznak wiosny w drodze powrotnej.

      Mamy nadzieję, że starania przedszkolaków sprawią, że wiosna zagości u nas na dobre, zazieleni łąki, drzewa i trawy oraz pozwoli rozkwitnąć kwiatom.

      Serdeczne podziękowania składamy rodzicom i dziadkom Szymusia Blinowskiego, dzięki którym mogliśmy w bezpieczny sposób spalić przygotowane marzanny.

       

      Anna Biedrzycka

     • Informacja dla rodziców dzieci dojeżdżających

     • W związku z wprowadzeniem kolejnych obostrzeń od dnia 29.03.2021 r. do 09.04.2021 r. włącznie zawieszamy dowóz dzieci.

      Drodzy rodzice informujemy, że od poniedziałku 22 marca przedszkole funkcjonuje jak dotychczas. Zmienia się jedynie sposób dowożenia dzieci do przedszkola.

      Dowozy w okresie 22 -31marca 2021r.

      BUSY

       

      TRASA 1

      Miejscowość                         Godz. wyjazdu                                           Godz. powrotu

      Janopol                                               7.21                                                             14.08

      Karsy                                                   7.26                                                             14.03

      Ługi                                                     7.34                                                              13.55

      Julianów                                              7.37                                                              13.52

      Wojciechówka                                     7.40                                                              13.49

      Śródborze                                            7.42                                                              13.47

      Stróża                                                  7.46                                                              13.43

       

       

       

      TRASA 2

      Miejscowość                                           Godz. wyjazdu                                                   Godz. powrotu

      Sobów                                                                           7.14                                                           14.18

      Wólka Chrapanowska                                                  7.20                                                            14.12

      Janików                                                                        7.22                                                            14.10

      Jankowice                                                                    7.26                                                           14.06

      Binkowice                                                                     7.31                                                            14.01

      Sobótka                                                                        7.38                                                             13.54

      Tominy                                                                         7.46                                                            13.46

      Wyszmontów                                                                7.48                                                            13.44

      Wyszmontów sklep                                                        7.49                                                           13.43

       

     • Zapisy do Przedszkola Publicznego w Ożarowie na rok szkolny 2021/2022

     • Zapisy do Przedszkola Publicznego  w Ożarowie

      na rok szkolny 2020/2021  od 1marca 2021r.

      WNIOSEK_21_22.doc​​​​​​​      Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat zamieszkałe w Ożarowie

      i okolicznych miejscowościach.    

       OFERUJEMY:

       -Atrakcyjnie urządzone, czyste i przytulne sale

       -Ciekawe zajęcia, zabawy, dobre przygotowanie do szkoły

      -Szeroki wachlarz imprez grupowych i przedszkolnych

      -Możliwości rozwoju zainteresowań i uzdolnień poprzez  zajęcia dodatkowe: artystyczne, językowe, zajęcia z elementami kodowania i  programowania

       -Nowatorskie programy i projekty

      - Aktywny udział Rodziców w życiu Przedszkola

      -Fachową opiekę pedagogiczną, logopedyczną

      - Pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom potrzebującym w formie terapii logopedycznej, sensoplastyki,  zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych.

       Zainteresowanych Rodziców prosimy o składanie  wypełnionych  Wniosków   o przyjęcie  dziecka do przedszkola  w gabinecie dyrektora  w terminie  do  31 marca 2021r.       

      Wniosek można uzyskać w siedzibie placówki  Osiedle Wzgórze 52  lub pobrać

      ze strony internetowej  http://przedszkoleozarow.edupage.org

      Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie                         

          (tel. 15 8611036 lub 501765123) w godzinach  9.00- 14.00


     • Dzień Dziewczynek w grupie Żabki

     • Dzień Dziewczynek w grupie Żabki

       

      8 marca to wyjątkowy dzień w roku. Wtedy swoje święto obchodzą wszystkie kobiety, zarówno te duże, jak i te małe. Chłopcy pamiętając o tym święcie złożyli życzenia dziewczynkom i paniom w przedszkolu. Nie obyło się bez cukierków oraz kwiatów. Niespodzianką dla wszystkich był wspólny taniec.  Uśmiechnięte buzie przedszkolaków, a zwłaszcza dziewczynek świadczyły o miło spędzonym czasie.

      Agnieszka Kaczmarska

     • Kaczuszki świetnie się w przedszkolu bawiły i z Misiem Felusiem          kubek emocji stworzyły.

     •         W marcu w grupie Kaczuszki został zrealizowany kolejny moduł Międzynarodowego projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury. Tym razem przedszkolaki wraz ze swoim przyjacielem Misiem Felusiem poznały świat emocji. Dzięki opowiadaniom autorstwa Misiowej Mamy pani Anety Konefał pt: „Gdzie mieszka złośc”, „Radość”, „Po deszczu zawsze wychodzi słońce”, „Nie bój się misiu” ,Kaczuszki uczyły się umiejętności rozpoznawania, nazywania emocji  oraz rozwijały zdolność radzenia sobie z nimi. Na zajęciach dzieciaki miały możliwość wyrażania i prezentowania emocji , wykonały własne kostki emocji, które wykorzystały podczas zabawy „Pokaż minkę, rozwiązywały zagadki, układały sudoku na macie, grały w misiowe memory i grę ja mam , kto ma?. Na podsumowanie zajęć  został wykonany misiowy kubek emocji w którym przedszkolaki ukryły wszystkie przedmioty i rekwizyty wyrażające emocje. Przeprowadzone zajęcia na pewno pomogą dzieciakom prawidłowo interpretować obserwowane sytuacje, mamy nadzieję, że wzrośnie umiejętność kontrolowania własnego zachowania , panowania nad emocjami, umiejętniej będą pokonywać trudności i lepiej radzić sobie z porażkami i stresem.

                                                                                     Wychowawczynie grupy

       

     • KWIATUSZKI świętują Dzień Kobiet

     • Dzień Kobiet w gr. „Kwiatuszki” nie przeszedł bez echa. Radosna atmosfera panowała już od samego rana. Zarówno chłopcy jak i dziewczynki, wystrojone w piękne sukienki nie mogły się doczekać co wydarzy się po śniadaniu.

      Zaczęło się od prezentacji na czerwonym dywanie. Każda dziewczynka mogła poczuć się jak prawdziwa gwiazda prowadzona po (bibułowym) czerwonym dywanie przez swojego kolegę z grupy. Następnie chłopcy wcielili się w rolę jurorów i oceniali koleżanki, które brały udział w różnych zabawach i konkurencjach przygotowanych specjalnie na tą okazję. Wybieraliśmy m.in. najbardziej roześmianą oraz rozskakaną dziewczynkę, miss równowagi, miss zgadywanek, miss szybkości oraz miss najszybszego liczenia. Nie mogło zabraknąć również wspólnego tańca. Chłopcy dzielnie sprawdzili się w roli jurorów i każdej małej kobietce wręczyli kwiatka oraz medal z okazji ich święta. Nie zapomnieli także o paniach dyrektorkach, paniach kucharkach, pani intendentce oraz pani logopedzie – je również obdarowali symbolicznymi kwiatuszkami.

      Z dziewczęcych buziek uśmiech nie schodził cały dzień a chłopcy zachowywali się jak prawdziwi gentlemani. Był to dzień pełen wrażej i emocji. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku i zdjęć z obchodów Dnia Kobiet w naszej grupie.

      https://youtu.be/NazramLwi7U

       

     • DZIEŃ KOBIET W KACZUSZKACH

     •       8 marca to data nie byle jaka, to wielkie wyzwanie dla każdego chłopaka.

           Z okazji tego święta  mali panowie  z grupy Kaczuszki dołożyli wszelkich starań, aby ten dzień był dla naszych dziewczynek wyjątkowy. Radosna atmosfera panowała od samego rana. Chłopcy starali się być dla koleżanek prawdziwymi dżentelmenami, próbowali je wyręczać w wielu obowiązkach, byli przemili i sympatyczni, a nawet recytowali wiersze, w których mówili o zasadach dobrego zachowania  w tym szczególnym dniu.

      Z ust chłopców usłyszeliśmy również piękne życzenia:

      ,,Wszystkim Kobietkom i tym małym i tym dużym

      serdecznie życzymy, aby uśmiechnięte zawsze były.

      Dużo zdrowia i słodyczy, dziś każdy Kaczorek Wam życzy”.

           Punktem kulminacyjnym  był piękny taniec w wykonaniu naszych małych artystów. A różowe różyczki wręczone Kobietkom, zapewne długo będą przypominały o tym wspaniałym   święcie. 

            Aby nasze dziewczynki wyglądały w tym dniu wyjątkowo, nasi pomysłowi Rodzice zakupili piękne spódniczki, za co składamy szczególne podziękowania.

      Chłopcom dziękujemy za mile spędzony czas i prosimy, aby byli dla nas szarmanccy, obdarowywali nas ciepłymi słowami  każdego dnia.

       

      Dziewczynki z grupy ,,Kaczuszki” wraz z wychowawczyniami: Renatą Gradzińską i Agnieszką Witek

       

       

      https://www.youtube.com/watch?v=DcdTuK04oEY

       

     • Dzień Kobiet w grupie Smerfy

     • „Wszystkim Paniom, małym, dużym

      Nawet, gdy się słońce chmurzy

      Smerfy dzisiaj ślą życzenia:

      Radości, uśmiechu i marzeń spełnienia”

       

            8 marca to wyjątkowy dzień w roku. Wtedy swoje święto obchodzą wszystkie kobiety, zarówno te duże jak i te małe. Chłopcy z grupy Smerfy również bardzo się starali i swoim koleżankom niespodziankę przygotowali.

      Z wielką elegancją złożyli dziewczynkom najserdeczniejsze życzenia i wręczyli kwiaty. Prawdziwym hitem okazał się taniec w wykonaniu Smerfików.

      „Dziewczynki, dziewczynki, my Wasze chłopaki

      Bardzo mocno Was lubimy i dla Was tańczymy”-śpiewali chłopaki wykonując swój popisowy taniec dla Smerfetek z grupy.

      Uśmiechnięte buzie dziewczynek świadczyły, o tym, że niespodzianka się udała, wszystkie poczuły się jak małe królewny, a chłopcy okazali się prawdziwymi dżentelmenami.

      Zapraszamy do obejrzenia filmiku z tej uroczystości.

       

      https://www.youtube.com/watch?v=9ncG6c2bnUU

                                                                                                 Agnieszka Witek

     • Pokaz mody robotów w grupie Słoneczka

     • Robot to mechaniczne urządzenie wykonujące automatycznie zaprogramowane zadania. Zastępuje on człowieka przy zadaniach monotonnych, niebezpiecznych i wymagających nieprzerwanej pracy. W ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Technikoludek-, czyli przedszkolak w świecie technologii”-w środę 03 marca zorganizowano w grupie Słoneczka „Pokaz mody robotów”. Jest to siódme zadanie w ramach projektu, które zostało zaplanowane na miesiąc marzec. Nasz pokaz rozpoczęliśmy od prezentacji każdego stroju. Następnie były wielkie brawa i sesja fotograficzna. Dzieci bardzo chętnie naśladowały ruchy robotów, pozowały do zdjęć i z dumą prezentowały podczas pokazu swoje stroje wykonane z wielkim zaangażowaniem swoim i swoich rodziców. Słoneczka w ten szczególny dzień czuły się jak prawdziwe roboty. Widać było na ich twarzach radość i zadowolenie. Gratulujemy pomysłowości i kreatywności niezawodnym rodzicom i dzieciom, oraz serdecznie dziękujemy za wspaniałą współpracę.

      Anita Lipska- Medaj

      Katarzyna Gniaź

     • SMERFY DZIEŃ DINOZAURA

     • W czwartek, 24 lutego obchodziliśmy w grupie „Smerfy” Dzień Dinozaura.             Dzieci przyniosły tego dnia do przedszkola figurki dinozaurów, książeczki a nawet maskę dinozaura,  która prezentowała się bardzo groźnie i bardzo efektownie! Nasze święto rozpoczęliśmy od zagadki, z którą dzieci poradziły sobie bezbłędnie i od razu podały prawidłową odpowiedź! A mowa była oczywiście o dinozaurach J Dzieci zaprezentowały przyniesione figurki dinozaurów, a następnie w świat tych prehistorycznych gadów wprowadziły nas różne ciekawostki i informacje o najbardziej znanych dinozaurach. Okazało się, że Smerfiki wiedzą naprawdę dużo na temat ich życiaJ Nasze zuchy otrzymały odznaki „Dinozaura”, a później przyszedł czas na zabawę muzyczno – ruchową do piosenki „Dinozaur w szafie”. Po wspólnej zabawie dzieci pracowały w grupach, układając pocięte obrazki dinozaurów w całość, z czym poradziły sobie wyśmienicie. Nie zabrakło również zabawy z kodowaniem na macie, podczas której powstał „Zakodowany Stegozaur”. Bez wątpienia wielką atrakcją była zabawa z ozobotami, którymi dzieci z zaangażowaniem wyznaczały polecenia na przygotowanej wcześniej trasie, oczywiście w kształcie dinozaura. Smerfy miały wielką radość i satysfakcję z wykonania tego zadania J Nie mogło także zabraknąć czasu na pamiątkowe zdjęcia w przygotowanej z kartonu paszczy dinozaura. Oczywiście wszystkie Smerfiki, na czele z paniami, chętnie pozowały do zdjęć J Na zakończenie dnia czekała na dzieci praca plastyczna „Dinozaur” z użyciem plasteliny.

      Dzień ten był pełen bardzo pozytywnych wrażeń, wywołał na twarzach dzieci i pań dużo radości i uśmiechu i z całą pewnością na bardzo długo pozostanie w naszej pamięciJ

       

      Wychowawczynie grupy

       

       

                                        

     • DZIEŃ DINOZAURA W GRUPIE ŻABKI

     • Dnia 26.02.2021 r. grupa „Żabki” włączyła się w obchody Dnia Dinozaura. W tym dniu były dinozaurowe poranne ćwiczenia,  zagadki, szukanie jaj dinozaura. Dzieci oglądały książki i albumy. Poznały różne gatunki dinozaurów, zobaczyły jak żyły i co jadły, zapoznały się z pracą paleontologa oraz obejrzały prezentację multimedialną.  Dzieci  grały w grę „Dinozaurowe memory”, kolorowały „Zakodowane dinozaury” oraz wykonały prace plastyczne – opaski dinozaurów.

      Agnieszka Kaczmarska

  • Kontakty

   • Przedszkole Publiczne w Ożarowie
   • przedszkole@ozarow.pl
   • przedszkole@ozarow.pl
   • (15) 8611036 lub 501 765 123
   • Osiedle Wzgórze 52 27-530 Ożarów
   • 6.30-16.30
 • Galeria zdjęć

   brak danych