• CZAS PRACY, ŁĄCZENIE GRUP, GODZINY ODWOZÓW

     • CZAS PRACY GRUP

      MOTYLKI- 7.30- 14-30

      BIEDRONECZKI- 7.00-15.00

      GWIAZDECZKI- 8.00-14.30

      KWIATUSZKI-7.00-16.00

      KACZUSZKI- 7.30-15.00

      ŻABKI- 7.30-14.30

      JAGÓDKI- 8.00-13.30

      SŁONECZKA-8.00- 16.30

      SMERFY-6.30-15.00

       

      GODZINY ODWOZÓW

      13.40- pierwszy odwóz

      14.35- drugi odwóz(wtorek, środa, czwartek,piatek)

      15.25-drugi odwóz w poniedziałek

       

      SPOSÓB ŁĄCZENIA GRUP

      RANO

      6.30-dzieci z wszystkich grup do sali nr 10

      7.00-dzieci z grup Kwiatuszki i Kaczuszki do sali nr 5

             -dzieci z grup Biedroneczki, Motylki i Gwiazdeczki do sali nr 3

      7.30-dzieci z grupy Motylki w sali nr 1

            - dzieci z grupy Jagódki do sali nr 7

            - dzieci z grupy Słoneczka do sali nr 10

            - dzieci z grupy Kaczuszki do sali nr 6

            - dzieci z grupy Żabki do sali nr 7

      8.00- wszystkie dzieci w swoich salach zgodnie z informacją przy domofonie

      PO POŁUDNIU

      13.30- Jagódki idą do sali nr 7

      14.30-Jagódki i Żabki idą do sali nr 9

      14.30- Gwiazdeczki i Motylki idą do sali nr 3

      15.00-Smerfy idą do sali nr 9

               -Kaczuszki idą do sali nr 5

      15.30-pozostałe dzieci z grup Biedroneczki, Gwiazdeczki, Motylki idą do sali nr 9

      16.00-pozostałe dzieci z grup Kaczuszki i Kwiatuszki idą do sali nr 9

       

       

     • Opłaty na wyprawkę

     • Przypominamy, że opłaty na wyprawkę w kwocie:

      80 zł - dzieci 5 i 6- letnie

      70zł - dzieci 3 i 4- letnie, można wpłacać

      na konto Rady Rodziców: 64 9423 000020010001 4775 0001

      z dopiskiem ,,wyprawka + imię i nazwisko dziecka” w terminie do 1 września 2020r.

      lub osobiście u intendentki (prosimy dzwonić dzwonkiem przy białych drzwiach)

      w dniach 31.08.2020r. od godziny 10.00 do godziny 15.00

                     01.09.2020r. od godziny 10.00 do godziny 15.00

      Wpłatę na Radę Rodziców w kwocie 30 zł prosimy uiszczać z dopiskiem ,,rada rodziców"

      Ubezpieczenie NW dziecka -kwota 40 zł

      Posiłki:

      śniadanie godz. 8.30- 1,80zł

      obiad  godz.12.00-3,20zł

      podwieczorek godz.14.00-1,20zł

      Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę wynosi 0,60gr.(opłaty nie ponoszą dzieci 6 letnie realizujące obowiązek przedszkolny)

      Podstawa  realizowana jest w godzinach 7.30-13.30

      Opłaty prosimy uiszczać u intendentki począwszy od października.

      W październiku płacimy za faktyczny pobyt dziecka we wrześniu.

      Osoby, które chcą płacić na konto proszone są o telefoniczny kontakt (663 711 439) z intendentką w celu uzystania szczegółowych informacji.

      Terminy przyjmowania opłat:

      październik od 13 do  16  w godzinach 10.00.-15.00      12 październik od godz.10.00 do 16.00

      listopad  od 17 do  20  w godzinach 10.00-15.00      16 listopad od  godz.10.00 do 16.00

      grudzień  od 15 do  18 w godzinach 10.00-15.00      14 grudzień od godz 10.00 do 16.00

       

      Poza tym  rodzice zakupują we własnym zakresie.

      3- latki: buty zmienne w worku, ubranie do przebrania, ręcznik, jasiek i kocyk ( wszystko podpisane)

      4-latki:buty zmienne w worku, ubranie do przebrania, ręcznik ( wszystko podpisane)

        5,6- latki: strój gimnastyczny w worku, buty zmienne w worku, ręcznik (wszystko podpisane)

       

       

     • Informacje dla Rodziców

     • Informujemy, że zgodnie z procedurą bezpieczeństwa, rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola dzwoni domofonem  do sali swojego dziecka wg podanych poniżej numerów sal i nazw grup

      - sala nr 1 - grupa Motylki

      - sala nr 3- grupa Biedroneczki

      -sala nr 4 dzwonek-grupa Gwiazdeczki

      -sala nr 5- grupa Kwiatuszki

      -sala nr 6- grupa Kaczuszki

      -sala nr 7- grupa Żabki

      -sala nr 8- grupa Jagódki

      -sala nr 9 - grupa Słoneczka

      -sala nr 10- grupa  Smerfy

     • Informacje dla Rodziców

     •  

       

       W związku z rozpoczęciem roku przedszkolnego od 1 września w przedszkolu będą obowiązywać  procedury bezpieczeństwa zamieszczone poniżej. W celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu prosimy o zapoznanie się z nimi i bezwzględne ich stosowanie.

      Informujemy, że zebrania organizacyjne będą się odbywały na holu głównym przedszkola

       następująco:

      Grupa Motylki- 31sierpnia godz. 11.00

      Grup Biedroneczki-31 sierpnia godz.12.30

      Grupa Jagódki- 31 sierpnia godz. 14.00

      Grupa Gwiazdeczki-31 sierpnia godz.15.30

       

      Grupa Słoneczka-1 września godz.16.30

      Grupa Kwiatuszki- 2 września godz.16.30

      Grupa Kaczuszki-3 września godz.16.30

      Grupa Żabki-4 września godz.16.30

      Grupa Smerfy-7 września godz.16.30

      Serdecznie zapraszamy na zebrania grupowe.Prosimy o przyniesienie długopisu.

      W pierwszym tygodniu września nie będziemy zapewniać opieki dzieciom  dojeżdżającym.

       

       

       

     • PROCEDURY ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W OŻAROWIE WCZASIE PANDEMII COVID-19

     • PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU W CZASIE PANDEMII COVID-19

      opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego

      z dnia 2 lipca 2020 r.1dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. póz. 59, oraz z 2020 r. póz. 322, 374 i 567)

       

      W skład procedury wchodzą:

       

      1.    Organizacja opieki nad dziećmi:

      2.    Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka

      3.    Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

      4.    Żywienie

      5.    Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników przedszkola

      6.    Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVlD-19 pracownika

      7.    Ważne numery telefonów

      8.    Przepisy końcowe

       

       

      Organizacja opieki nad dziećmi:

       

      1.    Każda  grupa dzieci przebywa w wyznaczonej sali, pod opieką tych samych opiekunów (wyjątek stanowi czas gdy oddział nie funkcjonuje: rano dzieci pozostają w  sąsiedniej sali a po południu do niej przechodzą)

      2.    W grupie może przebywać  maksymalnie do 25 dzieci (w zależności od wielkości sal)

      3.    Poszczególne grupy dzieci nie powinny spotykać się ze sobą (np. różne godziny zabawy na dworze).

      4.    W sali, w której przebywa grupa nie powinny znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).

      5.    Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe (piłki, obręcze itp.) należy  dokładnie czyścić lub dezynfekować.

      6.    Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola własnych    przedmiotów lub zabawek.

      7.    Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć

      8.    Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.

      9.    Dzieci mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, (jednocześnie na placu zabaw może znajdować się 2 grupy oraz przed budynkiem 2 grupy).  

      10. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany ( rano wyznaczona woźna potem każda po swojej grupie).

      11. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu (np. spacer poza teren placówki).

      12. Dzieci korzystają z posiłków w swojej sali z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (mycie blatów stołów i  krzeseł)

      13. Dzieci mają zapewnione korzystanie z wody do picia pod nadzorem opiekuna (woda w zamkniętych butelkach dozowana w kubkach jednorazowego użytku)  

      14. W przypadku pojawienia się u dziecka niepokojących objawów choroby (kaszel, katar, duszności, gorączka) należy odizolować je w izolatorium (sala terapeutyczna) lub w sali z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób zawiadomić dyrektora przedszkola i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

      15. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji
      z rodzicami/opiekunami dziecka.

      16. Ogranicza się  przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust    i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

      17. W każdej sali znajduje się karta monitorowania obecności w sali, wypełniana na bieżąco przez nauczyciela.

       

            Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka

       

      1.    Dzieci można przyprowadzać w godzinach 6.30 -9.00 (zgodnie z deklarowanym czasem pobytu). Po godzinie 9.00 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.

      2.    Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

      3.    Przed wejściem do holu głównego (przedsionek) znajduje sie płyn dezynfekujący (z instrukcją), którym osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola maja obowiązek zdezynfekować ręce.

      4.    Po zdezynfekowaniu rąk rodzic/opiekun dziecka dzwoni domofonem do właściwej grupy, z której personel otwiera drzwi holu.

      5.     Rodzic/opiekun może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do holu gdzie przekazuje dziecko woźnej (wyjątkowo w pierwszym tygodniu rodzice młodszych nowych dzieci z grup Motylki, Biedroneczki i Jagódki mogą zaprowadzić dziecko do szatni z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie  od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m przestrzegając wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki lub dezynfekcja rąk).  

      6.    Woźna zamyka drzwi wejściowe i zaprowadza dziecko do szatni, pomaga w rozbieraniu, zmianie obuwia, dopilnowuje by w łazience umyło dokładnie mydłem ręce. Sama dezynfekuje swoje ręce i zaprowadza dziecko do sali pod opiekę nauczycielki.

      7.    Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

      8.    Dzieci powinny być przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

      9.    Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

      10. W dniu poprzedzającym przysłanie dziecka do przedszkola rodzic dostarcza wypełnioną DOBROWOLNĄ KWALIFIKACYJNĄ ANKIETĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ i zgodę na pomiar temperatury.

      11. Pierwszego dnia pobytu przekazuje woźnej buty zmienne, ręcznik, ubranie na zmianę oraz resztę wyprawki (inf. na stronie internetowej) - wszystko podpisane.

      12. W celu odebrania dziecka z przedszkola rodzic po zdezynfekowaniu rąk dzwoni domofonem do odpowiedniej grupy. Woźna przyprowadza dziecko, otwiera drzwi rodzicowi, który ubiera w holu dziecko i wychodzi. W holu może przebywać jednocześnie 3 rodziców ze swoim dzieckiem.

      13. Dokonywanie opłat u intendentki możliwe jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tel. 663 711 439 /wejście tylko białymi drzwiami/

       

      Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

       

      1. Przed wejściem do przedszkola znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
       z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
      2. Personel pomocniczy  odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz zakrywali usta i nos.
      3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
      4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zamieszczone są plakaty                     z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk-instrukcje.
      5. Personel obsługowy jest odpowiedzialny za codzienne prace porządkowe                        w przydzielonych pomieszczeniach ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania                    w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału. Odpowiada także za mycie i dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci, dezynfekcję powierzchni dotykowych -  klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników . Zapewnia również bieżącą dezynfekcję toalet /po każdorazowym skorzystaniu/.
      6. Prowadzi się  monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników (karta monitoringu)
      7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

      8.    Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).

       

           Żywienie

      1.Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

      2.Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

      3.Pracownicy kuchni:

      1. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
      2. Myją ręce:

      ·         przed rozpoczęciem pracy

      ·         przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,

      ·         po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

      ·         po z opróżnieniu koszy

      ·         po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

      ·         po wyjściu z toalety,

      ·         po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

      ·         po jedzeniu, piciu ;

      1.  Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
      2. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
      3.  Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
      4. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny                   z obowiązującymi przepisami;
      5. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;
      6. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki;
      7. Nie kontaktują się z dziećmi i osobami opiekującymi się dziećmi;

      4.Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach, a po posiłku woźna oddziałowa myje lub dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

      5.Posiłki dzieciom podają woźna oddziałowa.

       

       

       

     • Procedury cd

     • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika przedszkola

      1. Do  pracy w przedszkolu mogą  przychodzić  jedynie  osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną (pracownik wypełnia  stosowną ankietę)
      2. Na pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych wyznacza się salę nr 2 - sala terapeutyczna (wyposażona w środki ochrony i płyn dezynfekujący).

      Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVlD-19 pracownika

       

      1. W przypadku wystąpienia  niepokojących  objawów u pracowników  przedszkola  nie powinni  oni przychodzić do  pracy,  powinni pozostać w domu i  skontaktować    się    telefonicznie  ze stacją sanitarno- epidemiologiczną a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

       

      1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
       objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od
       pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.

       

      1. Dyrektor  powiadamia o tym fakcie właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

       

      1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy natychmiast poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

       

      1. Potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb
       medycznych są umieszczone w widocznym miejscu (tablica ogłoszeń na holu).

       

      1. Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje wicedyrektor.

       

      1. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych GIS dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

       

      1. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

       

      Ważne numery telefonów:

      Stacja sanitarno- epidemiologiczna - 606 370 108 lub 15 868 21 49

      Oddział  zakaźny:

      41 273 99 09 - pielęgniarki

      41 273 99 11 o. dzienny

      41 273 99 71 o. nocny

      nr  999 lub 112  w razie pogarszania się stanu zdrowia

       

      Przepisy końcowe

      1.Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia  01.09.2020 r. do czasu ich odwołania.

      2.Wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.

     • INFORMACJE DLA RODZICÓW

     • W związku z zaistniałą sytuacją (zagrożenie koronawirusem)  na rok szkolny 2020/2021      nie będą zawierane  umowy dyrektora z rodzicami. Pozostają dla nas wiążące informacje, które zawarli Państwo  we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub w deklaracji                  o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego.

      Jeśli chcielibyście Państwo je zmienić (szczególnie te  dotyczące godzin pobytu dziecka               w przedszkolu i posiłków z których będzie korzystać) należy zgłosić ten fakt telefonicznie (158611036 lub 501765123) lub przesyłając wiadomość na adres e-mail przedszkola przedszkole@ozarow.pl najpóźniej do dnia 31.07.2020r.

       

      Ponadto przypominamy rodzicom dzieci nowoprzyjętych którzy jeszcze nie przesłali oświadczenia woli o dopełnienie tego obowiązku i przesłanie e-mailem  informacji następującej treści:

      Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka  (imię i nazwisko dziecka) 

      do Przedszkola Publicznego w Ożarowie na rok szkolny 2020/2021

                                                                         Imię i nazwisko rodzica

       

      -----------------WYPRAWKA------------------

        W pierwszym tygodniu września zostanie zakupiona roczna wyprawka, której koszt wynosi:

      80 zł - dzieci 5 i 6- letnich

      70zł - dzieci 3 i 4- letnich,

      na konto Rady Rodziców: 64 9423 000020010001 4775 0001

      z dopiskiem ,,wyprawka + imię i nazwisko dziecka” w terminie do 1 września 2020r.

      Poza tym  rodzice zakupują we własnym zakresie.

      3-, 4- latki: buty zmienne w worku, ubranie do przebrania, ręcznik, jasiek i kocyk ( wszystko podpisane)

        5,6- latki: strój gimnastyczny w worku, buty zmienne w worku, ręcznik (wszystko podpisane)

      O innych potrzebnych artykułach i pomocach dydaktycznych (do mycia zębów pasty do zębów, karty pracy)  Rodzice zostaną poinformowani na pierwszym zebraniu. 

       

     • Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci!

     •  

      Z okazji zakończenia roku przedszkolnego 2019/2020 pragniemy podziękować wszystkim Rodzicom  oraz Przedszkolakom za kolejny rok pracy i wysiłku, za wszystkie dobre chwile.

      Życzymy udanych i słonecznych wakacji wolnych od trosk życia codziennego, dobrego wypoczynku ogrzanego słońcem, miłych spotkań, okazji do uśmiechu, wielu chwil wartych wspomnień i szczęśliwego powrotu do przedszkola.

      Naszym Absolwentom życzymy powodzenia i sukcesów w szkole!

      Dyrektor, Wicedyrektor, Nauczyciele

       

     • Wyzwanie #GaszynChallenge dla 5-cio miesięcznej Zosi

     • Podjęliśmy wspólnie z nauczycielkami, pracownikami obsługi i absolwentami przedszkola wyzwanie #GaszynChallenge dla 5-cio miesięcznej Zosi

      Dziękujemy za nominację Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Dębnie

      Zadanie wykonane, skarbonka zasilona. Teraz do wspólnego pomagania zapraszamy:

      Przedszkole w Annopolu

      Przedszkole w Tarłowie

      Krytą Pływalnię NEPTUN w Ożarowie

      Dziękujemy wszystkim, którzy również przyłączyli się do akcji i wsparli ją finansowo.

      Link do zbiórki:

      https://www.siepomaga.pl/waleczna-zosia

      Osoby nominowane mają 48 godzin do wykonania zadania.

      Małej Zosi życzymy dużo zdrówka i uśmiechu.

       

     • Drodzy Rodzice najstarszych przedszkolaków

     • Drodzy Rodzice najstarszych przedszkolaków

      Ze względu na obecną sytuację epidemiczną nie możemy w tradycyjnej formie zorganizować pożegnania  naszych  absolwentów- dzieci, które po wakacjach nie wrócą już do przedszkola. Miło nam będzie spotkać  się z Wami i wręczyć  Dyplom ukończenia przedszkola. Zapraszamy do przedszkola zgodnie  z poniższym harmonogramem:

      -Dzieci z grupy Biedroneczki -24 czerwca w godzinach 12.00- 16.00

      -Dzieci z grupy Jagódki- 25 czerwca w godzinach 10.00- 13.00

      -Dzieci z grupy Słoneczka -25 czerwca w godzinach 13.00-15.00

      -Dzieci z grupy Motylki- 26 czerwca w godzinach 10.00- 13.00

      Prosimy o zachowanie wytycznych reżimu sanitarnego.

       

       

     • DZIEŃ TATY

     • Wszystkim Tatusiom naszych przedszkolaków życzymy dużo zdrowia,  szczęścia i pociechy ze wspaniałych dzieci

     • Osiągnięcia Przedszkolaków

     •    Nasze przedszkole w bieżącym roku szkolnym brało udział w II Ogólnopolskim  Projekcie Edukacyjnym ,,Kreatywny Przedszkolak”  oraz w Ogólnopolskim  Projekcie Edukacyjnym ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

      Działania zaplanowane w projekcie ,,Kreatywny Przedszkolak” zostały tak zaplanowane, żeby można było je wykorzystać w codziennym życiu przedszkola i pokazywały twórczą  i kreatywną stronę pracy dzieci, nauczycieli i rodziców.

      Dzięki wspólnym przedsięwzięciom przedszkolaków uczęszczających na plastyczne zajęcia dodatkowe, a w ostatnim czasie ogromnemu zaangażowaniu rodziców i dzieci  z grup: Biedroneczki, Żabki, Kaczuszki podczas pracy zdalnej zrealizowaliśmy wszystkie zadania zaplanowane w projekcie.

       Harmonogram  obejmował wykonanie następujących prac: jesiennych mandali, Orła Białego, atlasu liści, ozdoby choinkowej wykonanej z tkaniny, kulinarnego prezentu dla babci i dziadka, makiety 3d śnieżnej krainy, kreatywnej pisanki, wielkanocnych warsztatów rękodzieła, ogródka warzywno- kwiatowego, majowej łąki.

      Grupa Żabki włączyła się do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. 

      Celem projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci.

      Głównym zadaniem projektu było wybranie grupowej maskotki. „Miś Puszek” podróżował po domach naszych przedszkolaków. Zadaniem dzieci była opieka nad misiem, uzupełnienie misiowego pamiętnika oraz czytanie misiowi bajek wspólne z rodzicami i rodzeństwem.

      Zrealizowane zostały następujące moduły projektu:

      • Czytające Przedszkolaki
      • Misiowy Wolontariat
      • Dzień Pluszowego Misia
      • Bezpiecznie z Małym Misiem
      • Mały Miś i prawa dziecka
      • Play with Little Teddy Bear

      Podczas pracy zdalnej przy współpracy Rodziców  zrealizowane zostały dwa  moduły:

      • Zmisiowany Dzień Matematyki
      • Mali Przedsiębiorcy - poznajemy zawody.

       Udział w projekcie rozbudził pasję do słuchania bajek, rozwijania czytelnictwa , ale także przyczynił się do kształtowania u dzieci postawy otwartości na świat i innych ludzi.

       

      Projekty  cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony dzieci

      Każdy uczestnik projektów otrzymał  Dyplom Kreatywnego Przedszkolaka,  a nasza placówka Certyfikat Kreatywnego Przedszkola i Certyfikat Wzorowej Placówki.

      Ewa Świątek

      Agnieszka Kaczmarska

     • Praca zdalna

     • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z Maciusiem prowadzone były w formie nauczania zdalnego, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W pacy zdalnej z dzieckiem skupiałam się przede wszystkim na doskonaleniu samodzielności, umiejętności komunikacyjnych oraz radzeniu sobie z emocjami.

      Dostosowując metody i formy pracy, współpracowałam z mamą chłopca, rozwijałam mocne strony oraz umiejętności. Poprzez pozytywne wzmacnianie i pochwały Maciuś chętnie wykonywał powierzane mu na miarę jego możliwości zadania. Chłopiec poczynił postępy                     w mowie, czynnościach samoobsługowych, przestrzeganiu norm obowiązujących                                              w społeczeństwie. Najlepiej pracował, gdy stosowano wizualne pomoce dydaktyczne, naprzemienność działań. Maciuś zrobił postępy w mowie, wskakuje części ciała, prawa i lewa strona, nazywa kolory, lubi wykonywać prace plastyczne, na różnej fakturze i o rożnej strukturze. Zabawy paluszkowe, rytmiczne czy śpiewanie piosenki sprawiają mu dużo radości. Bardzo lubi czytanie książeczek i wierszy. Maciuś jest otwartym, pogodnym chłopcem,                           z uśmiechem na ustach i zainteresowaniem poznaje świat. 

      Życzę dalszej owocnej pacy i sukcesów.

                                                                

                                                                             Sylwia Gąsowska

     • Dzień Dziecka

     • Kochane Przedszkolaki z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam dużo zdrówka, uśmiechu na twarzy, radosnych zabaw z kolegami i koleżnkami, mnóstwo prezentów i oczywiście szybkiego powrotu do przedszkola. Bardzo za Wami tęsknimy i czekamy z niecierpliwością na Wasz powrót.

      Z okazji dzisiejszego święta  mamy dla Was prezent- bajkę,,Doktor Dolitte". Prosimy aby Rodzice umożliwili dzieciom jej obejrzenie w dniu dzisiejszym w godzinach 11.00- 16.00, bo w tym czasie będzie aktywny link do do spektaklu https://youtu.be/QrLRNyMoo_M

     • Dzień Mamy

     • Wszystkim Mamom naszych przedszkolaków życzymy dużo zdrowia, uśmiechu i pociechy ze swoich wspaniałych dzieci.

     • Wznowie pracy przedszkola od 25 maja

     •  Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie informuje, że z dniem 25 maja 2020r. placówka wznawia działalność opiekuńczą dla dzieci, których rodzice pracują i zadeklarowali chęć powrotu do przedszkola.

      Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z poniższą procedurą  i jej stosowania

      PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU W CZASIE PANDEMII COVID-19

      opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

      W skład procedury wchodzą:

       

      1. Organizacja opieki nad dziećmi:
      2. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka
      3. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
      4. Żywienie
      5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników przedszkola
      6. Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVlD-19 pracownika
      7. Szczegółowa procedura dotycząca zasad postępowania w przypadku podejrzenia u dzieci zarażenia koronawirusem
      8. Ważne numery telefonów
      9. Przepisy końcowe

       

       

      Organizacja opieki nad dziećmi:

       

      1. Każda  grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, pod opieką tych samych opiekunów  (nauczycielka i woźna).
      2. W grupie może przebywać  maksymalnie do 10 dzieci (w zależności od wielkości sal) gdyż minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
      3. Poszczególne grupy dzieci nie powinny spotykać się ze sobą (np. różne godziny zabawy na dworze).
      4. W sali, w której przebywa grupa nie powinny znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, wykładziny).
      5. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe (piłki, obręcze itp.) należy  dokładnie czyścić lub dezynfekować.
      6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola własnych    przedmiotów lub zabawek.
      7. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć
      8. Dzieci mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, (nauczycielki ustalają kolejność wychodzenia grup).  
      9. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany (po każdej grupie).
      10. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu (np. spacer poza teren placówki).
      11. Dzieci korzystają z posiłków w swojej sali z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (mycie blatów stołów i  krzeseł)
      12. Dzieci mają zapewnione korzystanie z wody do picia pod nadzorem opiekuna (woda w zamkniętych butelkach dozowana w kubkach jednorazowego użytku) 
      13. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w izolatorium z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
      14. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji
       z rodzicami/opiekunami dziecka.
      15. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.
      16. W każdej sali znajduje się karta monitorowania obecności w sali, wypełniana na bieżąco przez nauczyciela.

       

            Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka

       

      1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach 6.30 - 8.30 (zgodnie z deklarowanym czasem pobytu). Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
      2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
      3. Przed wejściem do holu głównego (przedsionek) znajduje sie płyn dezynfekujący (z instrukcją), którym osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola maja obowiązek zdezynfekować ręce.
      4. Po zdezynfekowaniu rąk rodzic/opiekun dziecka dzwoni domofonem do właściwej grupy, z której personel otwiera drzwi holu.
      5.  Rodzic/opiekun może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do holu, gdzie woźna  mierzy temperaturę dziecku. Termometr od razu dezynfekuje.
      6. Jeśli temperatura dziecka nie przekracza 37°C woźna zamyka drzwi wejściowe i zaprowadza dziecko do szatni, pomaga w rozbieraniu, zmianie obuwia, dopilnowuje by w łazience umyło dokładnie mydłem ręce. Sama dezynfekuje swoje ręce i zaprowadza dziecko do wyznaczonej sali pod opiekę nauczycielki.
      7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      8. Dzieci powinny być przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
      9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
      10. W dniu poprzedzającym przysłanie dziecka do przedszkola rodzic dostarcza wypełnioną DOBROWOLNĄ KWALIFIKACYJNĄ ANKIETĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ i zgodę na pomiar temperatury oraz przynosi obuwie zmienne i ubranie na zmianę zapakowane w torebkę foliową podpisaną w widocznym miejscu.
      11. Ogranicza się  przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust    i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
      12. Dokonywanie opłat u intendentki możliwe jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tel. 663 711 439 /wejście tylko białymi drzwiami/
      13. W celu odebrania dziecka z przedszkola rodzic po zdezynfekowaniu rąk dzwoni domofonem do odpowiedniej grupy. Woźna przyprowadza dziecko, otwiera drzwi rodzicowi, który ubiera w holu dziecko i wychodzi. W holu może przebywać jednocześnie 3 rodziców ze swoim dzieckiem.

       

      Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

       

      1. Przed wejściem do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
       z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
      2. Personel pomocniczy  odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz zakrywali usta i nos.
      3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
      4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zamieszczone są plakaty                     z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk-instrukcje.
      5. Personel obsługowy jest odpowiedzialny za codzienne prace porządkowe                        w przydzielonych pomieszczeniach ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania                    w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału. Odpowiada także za mycie i dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci, dezynfekcję powierzchni dotykowych -  klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników . Zapewnia również bieżącą dezynfekcję toalet /po każdorazowym skorzystaniu/.
      6. Prowadzi się  monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników (karta monitoringu)
      7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
      8. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).

       

           Żywienie

      1.Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

      2.Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

      3.Pracownicy kuchni:

      1. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
      2. Myją ręce:
      • przed rozpoczęciem pracy
      • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
      • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
      • po z opróżnieniu koszy
      • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
      • po wyjściu z toalety,
      • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
      • po jedzeniu, piciu ;
      1.  Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
      2. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
      3.  Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
      4. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny                   z obowiązującymi przepisami;
      5. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;
      6. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki;
      7. Nie kontaktują się z dziećmi i osobami opiekującymi się dziećmi;

      4.Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach, a po posiłku woźna oddziałowa dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

      5.Posiłki dzieciom podają woźna oddziałowa.

       

      Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika przedszkola

      1. Do  pracy w przedszkolu mogą  przychodzić  jedynie  osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną (pracownik wypełnia  stosowną ankietę)
      2. Nie angażuje się  w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60-tego roku życia lub istotnymi problemami zdrowotnymi
      3. Na pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych wyznacza się salę nr 2 - dotychczasowa sala terapeutyczna (wyposażona w środki ochrony i płyn dezynfekujący).

      Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVlD-19 pracownika

       

      1. W przypadku wystąpienia  niepokojących  objawów u pracowników  przedszkola  nie powinni  oni przychodzić do  pracy,  powinni pozostać w domu i  skontaktować    się    telefonicznie  ze stacją sanitarno- epidemiologiczną a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

       

      1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
       objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od
       pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.

       

      1. Dyrektor  powiadamia o tym fakcie właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

       

      1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy natychmiast poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

       

      1. Potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb
       medycznych są umieszczone w widocznym miejscu (tablica ogłoszeń na holu).

       

      1. Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje wicedyrektor.

       

      1. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych GIS dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

       

      1. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

       

       

       

      Szczegółowa procedura dotycząca zasad postępowania w przypadku podejrzenia u dzieci zarażenia koronawirusem

       

      1. W przypadku zauważenia u dzieci niepokojących objawów:

      • gorączka powyżej 38°C
      • kaszel
      • duszności

      należy zawiadomić dyrektora przedszkola oraz jak najszybciej rodziców dziecka

       

      2. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając
      je w przygotowanym izolatorium (dawna sala terapeutyczna). Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest
      do założenia stroju ochronnego (fartuch, maska, przyłbica, rękawiczki). Zalecana  odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.

       

      3. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia SANEPID tel.: 606 370 108 lub 15 868 21 49 oraz organ prowadzący

       

      4. Po przyjeździe rodziców dziecko zostaje przekazane pod ich opiekę. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.

       

      5. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników przedszkola.

       

      6. W przypadku ewentualnych objawów u personelu przedszkola, należy stosować się do odpowiednich punktów powyższej procedury

       

      Ważne numery telefonów:

      Stacja sanitarno- epidemiologiczna - 606 370 108 lub 15 868 21 49

      Oddział  zakaźny:

      41 273 99 09 - pielęgniarki

      41 273 99 11 o. dzienny

      41 273 99 71 o. nocny

      nr  999 lub 112  w razie pogarszania się stanu zdrowia

       

      Przepisy końcowe

      1.Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia  25.05.2020 r. do czasu ich odwołania.

      2.Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.

       

       

       

  • Kontakty

   • Przedszkole Publiczne w Ożarowie
   • przedszkole@ozarow.pl
   • ewa_swiatek@op.pl
   • (15) 8611036 lub 501 765 123
   • Osiedle Wzgórze 52 27-530 Ożarów
 • Galeria zdjęć

  • ŻABKI
  • WITAMY W PRZEDSZKOLU
  • DZIEŃ TATY
  • Osiągnięcia przedszkolaków
  • Zakończenie roku szkolnego
  • Dzień Mamy
  • Podziękowanie
  • DYPLOM
  • Motylki działania ekologiczne
  • Słoneczka działania ekologiczne
  • Kwiatuszki-eko
  • Jagódki działnia ekologiczne